Prof.Dr. HACI DURAN
Yayınlar & Eserler


Prof.Dr. HACI DURAN

Yayınlar & Eserler

SCI,SCI EXPANDED,SSCI,AHCI Kapsamında

Uluslararası

1 DURAN HACİ ,"At-Tukusu al-Cenaiziyye ve A’midetu’n-Nasr fi Sekafeti’l-Garb ve’l-İslam ve İnşau’l Haymana Ala’ş-Şu’ub" ,Revue d’Anthropologie des Religions ,vol.9 ,2353-0197 ,2017
2 TORUN FATMA,DURAN HACİ ,"Çocuk Hakları Öğretiminde Oyun Yönteminin Başarıya Kalıcılığa Ve Tutuma Etkisi" ,Çocuk Hakları Öğretiminde Oyun Yönteminin Başarıya, Kalıcılığa Ve Tutuma Etkisi, ,vol.7 ,pp.418 -448 ,2014
3 Çavuş Erdem Zeynep,DURAN HACİ ,"Yetişkinlerin Zihinden Hesaplama Becerilerinin Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma" ,Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ,vol.6 ,pp.463 -482 ,1309-4653 ,2015
4 ERDEM EMRULLAH,GÜRBÜZ RAMAZAN,DURAN HACİ ,"Geçmi ten Günümüze Gündelik Ya amda Kullanılan Matematik Üzerine Teorik Değil Pratik" ,Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ,2011
5 DURAN HACİ ,"Türkiye de Demokrasi ve İktidar Seçkinlerinin Değişimi" ,Türk Dünyası Araştırmaları ,vol.114 ,pp.59 -77 ,0255-0644 ,2016
6 DURAN HACİ ,"THEORETICAL BACKGROUND CREATE PROBLEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH Bu Makalede Hakemlik Yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.493 -493 ,2148-5518 ,2015 Link
7 DURAN HACİ ,"AVUSTURYA DA YAŞAYAN BİR AZINLIK ROMANLAR" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.365 -365 ,2148-5518 ,2015 Link
8 DURAN HACİ ,"The translation and legalization of opto test analysis of the group affiliation le SAGA and adapted to Algerian society Bu Makalenin Hakemliğini Yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.513 -513 ,2148-5518 ,2015 Link
9 DURAN HACİ ,"AKADEMİK YAŞAMDA TARTIŞMA KÜLTÜRÜ BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.141 -141 ,2148-5518 ,2015 Link
10 DURAN HACİ ,"MART 1949 HÜSNİ ZAİM DARBESİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NİN POZİSYONU Bu Makalede Hakemlik Yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.382 -382 ,2148-5518 ,2015 Link
11 DURAN HACİ ,"ALEVİ SÜNNİ FARKLILAŞMASINDA GÜVEN VE DİYALOG" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.457 -457 ,2148-5518 ,2015 Link
12 DURAN HACİ ,"TUNUS TA SİYASİ İSTİKRARSIZLIĞINTURİZM ALANINDAKİ GELİŞMELERE ETKİSİ Bu Makalede Hakemlik Yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.365 -365 ,2148-5518 ,2015 Link
13 DURAN HACİ ,"THE BALKANS DURING THE YEARS 1875 1877 IN THE U S DOCUMENTS Bu Makalenin Hakemliğini Yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.277 -277 ,2148-5518 ,2015 Link
14 DURAN HACİ ,"SOME PHILOSOPHICAL AND SOCIAL SIGNIFICATIONS OF SETS IN LOGIC Bu makalede hakemlik yaptım" ,Route Educational and Social Science Journal ,vol.2 ,pp.233 -233 ,2148-5518 ,2015 Link
15 DURAN HACİ ,"Azamatu l Muvatana ve İnşau l Hayula Havla l Madaris" ,Jil magazine of political studies & international relations ,pp.81 -87 ,2410-3926 ,2016 Link
16 Çelik Mücahit, Duran Hacı ,"Demografik Özelliklerin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Örneği" ,Newsa Humanities Sciences, ,vol.6 ,2011
17 Çelik Mücahit, Duran Hacı ,"Toplam Kalite Yönetimi ve Örgütsel Bağlılık Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Örneği" ,Akademik Bakış Dergisi ,2011
18 DURAN HACİ ,"Muhayyel Ermeni Soykırım İkonasının Kurbanı Olarak Türkler" ,Türk Dünyası Araştırmaları ,2008
19 DURAN HACİ ,"Öğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısındaki Konumu" ,Türk Dünyası Araştırmaları ,2008
20 DURAN HACİ ,"Kültürün Post Modern Toplumda Müteşebbis Davranışları Üzerindeki Etkisi" ,Türk Dünyası Araştırmaları ,2003
21 DURAN HACİ ,"Sakarya da Yedi Yerleşim Merkezinde Halk Tababeti Uygulamaları" ,Folklor/Edebiyat, Halkbilim, İletişim, Antropoloji ve Müzikoloji ,vol.9 ,2014

Ulusal

1 DURAN HACİ ,"İSLAM DÜNYASINDA İDEOLOJİLER ETNİK AİDİYETLER VE TERÖR" ,Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ,vol.111 ,pp.9 -39 ,0255-0644 ,2015
2 İZCİ EYUP,DURAN HACİ,TAŞAR HACI HÜSEYİN ,"Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Sınıf ÖğretmeniAdaylarının Algılarına Göre ve BirleştirilmişSınıflarda Görev Yapan Sınıf ÖğretmenlerininGörüşleri Açısından ncelenmesi" ,Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,vol.11 ,2011
3 DURAN HACİ ,"Dazlak Şiddet Eylemleri ve Türk Hoşgörüsü" ,Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ,2008
4 DURAN HACİ ,"Barackomania ve Çıplak Kral" ,Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi ,2009
5 DURAN HACİ ,"Atanmışların Seçimi ve Özerkliğin Bir İltizama Dönüşümü Olarak Yerel Yönetim İktidarı" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
6 DURAN HACİ ,"Toplumsal Güvenliğin Yapı Bozumuna Uğraması" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
7 DURAN HACİ ,"Yerel Siyaset Sürecinde Geleneğin İdeolojik Kullanımı" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
8 DURAN HACİ ,"Kent Kimliklerinden Küresel Kentlere Kentli Hakları" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
9 DURAN HACİ ,"Belediye Birlikleri ve İşlerlikleri Sorunu" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
10 DURAN HACİ ,"Yoksulluğu Örtülen Kent Adıyaman" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
11 DURAN HACİ ,"Çevre Sorunu Söylemi Metaforu ve Birleşik Büyük Kentlerde Gündelik Çevre Krizleri" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2008
12 DURAN HACİ ,"Batılılaşma ve AB Süreci Söylemi" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2006
13 DURAN HACİ ,"Kent ve Kent Kültürü" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2006
14 DURAN HACİ ,"Tabandan Gelen Bir İhtiyaç Yerel Yönetim Reformu" ,Yerel Siyaset Dergisi ,2006
15 DURAN HACİ ,"Irak ta İç Savaş Simulasyonları ve Kardeşlik" ,Stratejik Düşünce Dergisi ,2012
16 Torun Fatma, Duran Hacı ,"Öğretmen Adaylarının İstiklal Marşında Kullanılan Kavramları Anlama Düzeyleri" ,Sosyoloji Konferansları ,2010
17 Hacı Duran, Fatma Torun ,"Sabri Ülgener ve İki Eseri Üzerine Bir Değerlendirme" ,Sosyoloji Konferansları ,2010
18 DURAN HACİ ,"Eğitim Okul ve Şirket" ,Sosyoloji Konferansları ,2009
19 DURAN HACİ ,"Sosyolojik Düşünceye Dair" ,Türk Dünyası Araştırmaları ,1996
20 DURAN HACİ ,"Adıyaman da Emniyet Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeyleri" ,Polis Dergisi APK Dairesi ,2001
21 DURAN HACİ ,"Romanya Türkleri ve Dobruca" ,Türk Dünyası Tarih Dergisi ,vol.121 ,1997
22 DURAN HACİ ,"Osmanlı Arşivlerinin Türk Sosyolojisi İçin Önemi" ,İlim ve Sanat Dergisi ,1997
23 DURAN HACİ ,"İçki ve Uyuşturucu Alışkanlığının Sosyo psikolojik Boyutları" ,Yeni Türkiye Dergisi ,1997

Bildiriler

1 DURAN HACİ ,"Suriyeli Mültecilerin Adayamandaki İletişim Ağları ve Kariyer Seçenekleri" ,1. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Müülteciler Sempozyumu ,20.05.2016
2 DURAN HACİ ,"İslam Dünyasında Simulasyonlar İktidar Arayışları ve Terör" ,Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Konferansları
3 DURAN HACİ ,"At Takusu l Canaiziyye ve Al Aimidetu l Nasr fi Sekafeti l Ğarb ve Al İslami ve İnşau l Haymana ala Aş Şaub" ,An-Nadvatu'l- İlmiyye ad-Davliyye Havla'l-Antropolji ve at-Turas
4 DURAN HACİ,ÇELİK MÜCAHİT,BİLAL ZEMİN ,"Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal SermayeKapasiteleri" ,Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu ,11.05.2015
5 DURAN HACİ ,"Torun F Akdağ G Duran H Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" ,İnternationel Conference on New Trends in Education and Their Implication
6 DURAN HACİ ,"Ortadoğu da Simulasyonlar İdeolojiler ve Etnik Aidiyetler" ,3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi
7 DURAN HACİ ,"THE CHANGE OF DEMOCRACY AND POTENCY ELITE IN TURKEY" ,Arab Center for Research and Policy Studies, Tunis
8 Hacı Duran, Fatma Torun ,"Eğitimde Standartlaşma ve Yaratıcılık" ,1.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongres
9 DURAN HACİ ,"Göç Veren Bölgelerin Kültürel Yıkımı ve Yabanileşmesi 11 13 Mayıs 2012 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep" ,,Göç: Türkiye’nin ve Dünya’nın Gerçeği Uluslar arası Göç Sempozyumu
10 DURAN HACİ ,"Atcoss Arap Türk Sosyal Bilimler Kongresi 2 Kahire 17 19 Mart 2012 Mısır Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı" ,ATCOSS, Arap-Türk 2. Sosyal Bilimler Kongresi
11 DURAN HACİ ,"Irak ta Güvenlik Duvarlarının Gölgesinde Demokrasi Arayışı" ,El-Mecmuatu'l-Irakiyye Li'd-Dirasati es-Stratejiyye
12 DURAN HACİ ,"Müslüman Kardeşler Cemaati Üzerine Sosyolojik Bir Okuma" ,Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Uluslar arası Sempozyumu
13 DURAN HACİ ,"Sociological Value of Statement of Nanotechnology Discoveries and Innovations" ,6.th Nanoscience and Nanotechnology Conference
14 DURAN HACİ ,"Şirket Kültürlerinin Yeniden Üretimi ve Fonksiyonları" ,The Thrid Business and Economy İnternational Workshop, Giresun Üniversitesi
15 DURAN HACİ ,"Küresel Ekonomik Güçlerin Kültürel Sürekliliğinin Bir Aracı Olarak Eğitim" ,Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi