Prof.Dr.
ALİ RIZA CENAL


Prof.Dr. ALİ RIZA CENAL

Duyuru Dokümanlar

# Tarih D.Adı / Tanımı Detay D.Türü İndir
1 17.03.2023 sıvı-elektrolit tedavisi kardiyak anestezi 2
2 17.03.2023 KAH tanı kalp hastalıkları pdf Dosya
3 07.03.2023 giriş kalp hastalıkları pdf Dosya
4 07.03.2023 koroner arter hastalığı patofizyolojisi kalp hastalıkları pdf Dosya
5 07.03.2023 standart KPB,aciller kardiyak anestezi2 pdf Dosya
6 07.03.2023 miyokard koruma kardiyak anestezi2 pdf Dosya
7 26.12.2022 antikoagulasyon kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
8 26.12.2022 kan koruma kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
9 26.12.2022 nörolojik ve renal komplikasyonlar kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
10 26.12.2022 GİS,endokrin komplikasyonlar,SIRS kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
11 13.12.2022 anestezi cihazı kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
12 13.12.2022 otonom sinir sistemi kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
13 13.12.2022 hemostaz kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
14 13.12.2022 katekolaminler kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
15 13.12.2022 aortik krosklemp kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
16 13.12.2022 reperfüzyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
17 11.11.2022 İNHALER AJANLAR,KAS GEVŞETİCİLER,ANTAGONİSTLER kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
18 11.11.2022 PREMEDİKASYON,İNDÜKSİYON,İDAME kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
19 11.11.2022 farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
20 11.11.2022 ventriküler distansiyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
21 11.11.2022 koroner emboli kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
22 25.10.2022 monitorizasyon kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
23 25.10.2022 İNTRAVENÖZ ANESTEZİKLER kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
24 25.10.2022 DİRENÇLİ VENTRİKÜLER FİBRİLASYON kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
25 25.10.2022 yetersiz miyokard perfüzyonu kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
26 25.10.2022 ventriküler distansiyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
27 07.10.2022 anesteziye giriş,preoperatif değerlendirme kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
28 07.10.2022 miyokardiyal hasar kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
29 06.05.2022 transplantasyon kardiyak anestezi2 pdf Dosya
30 06.05.2022 kardiyak destek cihazları kardiyak anestezi2 pdf Dosya
31 06.05.2022 perfüzyonistin sorumluluğu kardiyak anestezi2 pdf Dosya
32 06.05.2022 konjenital kalp.hastalıkları 2 kalp hastalıkları pdf Dosya
33 06.05.2022 hipertansiyon kalp hastalıkları pdf Dosya
34 06.05.2022 aritmiler kalp hastalıkları pdf Dosya
35 21.04.2022 kan koruma stratejileri kardiyak anestezi2 pdf Dosya
36 21.04.2022 KPB'da özel durumlar kardiyak anestezi2 pdf Dosya
37 21.04.2022 kapak hastalıkları tdavisi kalp hastalıkları pdf Dosya
38 21.04.2022 konjenital kalp hastalıkları kalp hastalıkları pdf Dosya
39 18.03.2022 KPB'dan çıkma zorluğu,yoğunbakıma transfer kardiyak anestezi2 pdf Dosya
40 18.03.2022 kapak hastalıkları kalp hastalıkları pdf Dosya
41 12.03.2022 SIRS kardiyak anestezi2 pdf Dosya
42 12.03.2022 KAH tedavi kalp hastalıkları pdf Dosya
43 04.03.2022 kan gazı kardiyak anestezi2 pdf Dosya
44 04.03.2022 KAH'a eşlik eden hast. kalp hastalıkları pdf Dosya
45 25.02.2022 sıvı-elektrolit dengesi kardiyak anestezi2 pdf Dosya
46 25.02.2022 KAH tanı kalp hastalıkları pdf Dosya
47 18.02.2022 MİYOKARD KORUMA,İSKEMİK REPERFÜZYON HASARI kardiyak anestezi2 pdf Dosya
48 18.02.2022 KPB'a giriş,standart KPB,aciller kardiyak anestezi2 pdf Dosya
49 18.02.2022 giriş kalp hastalıkları pdf Dosya
50 18.02.2022 koroner arter hastalıkları patofizyolojisi kalp hastalıkları pdf Dosya
51 24.12.2021 kan koruma kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
52 24.12.2021 anestezi cihazı kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
53 24.12.2021 beyin ve renal komplikasyonlar kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
54 24.12.2021 GİS,endokrin ve inflamatuar yanıt kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
55 10.12.2021 otonom sinir sistemi kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
56 10.12.2021 hemostaz kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
57 10.12.2021 katekolaminler kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
58 10.12.2021 kros-klemp kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
59 10.12.2021 antikoagulasyon kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
60 10.12.2021 reperfüzyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
61 11.11.2021 premedikasyon,indiksiyon,idame kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
62 11.11.2021 farklı kalp cer.türlerinde anestezik yaklaşım kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
63 11.11.2021 ventriküler kollaps kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
64 11.11.2021 koroner emboli kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
65 28.10.2021 inhaler ajanlar,kas gevşeticiler,anta gonistler kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
66 28.10.2021 ventriküler distansiyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
67 18.10.2021 yetersiz miyokard perfüzyonu kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
68 18.10.2021 intravenöz anestezikler kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
69 12.10.2021 KARDİYOPULMONER BYPASSmiyokardiyal hasar kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
70 12.10.2021 dirençli ventriküler fibrilasyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
71 12.10.2021 anesteziye giriş,preoperatif değerlendirme kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
72 12.10.2021 monitorizasyon kardiyak anestezi 1 pdf Dosya
73 09.04.2021 kalp hastalıklarına giriş kalp hastalıkları pdf Dosya
74 09.04.2021 koroner arter hastalığın patofizyolojisi kalp hastalıkları pdf Dosya
75 09.04.2021 koroner arter hastalığının tanısı kalp hastalıkları pdf Dosya
76 09.04.2021 koroner arter hastalığına eşlik eden patolojiler kalp hastalıkları pdf Dosya
77 09.04.2021 koroner arter hastalığı tedavisi kalp hastalıkları pdf Dosya
78 09.04.2021 kalp kapak hastalıklarının gelişimi ve tanısı kalp hastalıkları pdf Dosya
79 09.04.2021 standart kardiyopulmonerbypass,aciller kardiyak anestezi2 pdf Dosya
80 09.04.2021 MİYOKARD KORUMA,İSKEMİK REPERFÜZYON HASARI kardiyak anestezi2 pdf Dosya
81 09.04.2021 kalp cerrahisinde sıvı elektrolit tedavisi kardiyak anestezi2 pdf Dosya
82 09.04.2021 kalp cerrahisinde kan gazı değerlendirmesi kardiyak anestezi2 pdf Dosya
83 09.04.2021 SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT(SIRS) kardiyak anestezi2 pdf Dosya
84 09.04.2021 kardiyopulmoner bypass sonlandırma zorlıuğu,yoğunbakıma transfer kardiyak anestezi2 pdf Dosya
85 21.11.2020 kardiyak anestezi kardiyak anestezi1 pdf Dosya
86 21.11.2020 monitorizasyon kardiyak anestezi1 pdf Dosya
87 21.11.2020 premdikasyon,indüksiyon,idame kardiyak anestezi1 pdf Dosya
88 21.11.2020 farklı kalp cerrahisi dallarında anestezik yaklaşım kardiyak anestezi1 pdf Dosya
89 21.11.2020 intravenöz anestezikler kardiyak anestezi1 pdf Dosya
90 21.11.2020 kas gevşeticiler,inhaler ajanlar kardiyak anestezi1 pdf Dosya
91 21.11.2020 miyokardiyal hasar kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
92 21.11.2020 yetersiz miyokardiyal perfüzyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
93 21.11.2020 dirençl VF kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
94 21.11.2020 ventriküler distansiyon kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
95 21.11.2020 ventriküler kollaps kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
96 21.11.2020 koroner emboli kardiyopulmoner bypass pdf Dosya
97 29.04.2020 kardiyak cerrahide transfüzyon kararı;güncel uygulamalar,sorunlar ve güncel protokoller kardiyak anestezi2 Sunum Dosya
98 29.04.2020 KARDİYOPULMONER BYPASSTA ÖZEL DURUMLAR:GEBELİK,DHSA kardiyak anestezi2 Sunum Dosya
99 29.04.2020 Kalp Transplantasyonunda Anestezi kardiyak anestezi2 Sunum Dosya
100 29.04.2020 Perfüzyonistin iş tanımı, mesleki sorumluluk kardiyak anestezi2 Sunum Dosya
101 08.04.2020 KARDİYOPULMONER BYPASS’GİRİŞ,STANDART KPB,ACİLLER kardiyak anestezi2 pdf Dosya
102 08.04.2020 MİYOKARD KORUMA,İSKEMİK REPERFÜZYON HASARI kardiyak anestezi2 pdf Dosya
103 08.04.2020 SİSTEMİK İNFLAMATUAR YANIT(SIRS) kardiyak anestezi2 pdf Dosya
104 08.04.2020 Kalp Cerrahisinde Sıvı Elektrolit Tedavisi kardiyak anestezi2 pdf Dosya
105 08.04.2020 KPB’da Kan gazı değerlendirilmesi kardiyak anestezi2 pdf Dosya